Photo GalleryJEEVANDEEP VARTA SHIKSHAK RATNA PURASKAARrajyashri shahu maharaj jayanti 147rajyashri shahu maharaj jayanti 147Jeevandeep College Anniversary Day ( 21/06/2021)BISLERI PLANT VISIT 2019-20SEBI VISIT YEAR 2018-19STATE ASSEMBLY AND RBI VISIT YEAR 2016-17SEBI AND RBI VISIT YEAR 2016-17JAIPUR IV YEAR 2015-16SportsVidhi sakshrta KaryshalaUnnat Bharat Abhiyan